ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
Best practice SPT 3D ต้นฉบับ 68730
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.21 KB 68730
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 68730
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214.58 KB 68733
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.47 KB 68731
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.09 KB 68730
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.78 KB 68731
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200.02 KB 68730
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.88 KB 68730
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 422.39 KB 68731
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.39 KB 68732
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5,6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 247.91 KB 68730
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2,3,4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 981.32 KB 68729
พรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 367.21 KB 68728
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 581.52 KB 68730
ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1021.52 KB 68731